Přidání nového záznamu do Přihláška a evidenční list ČAUS

Červeně hvězdičkou * jsou označeny povinné údaje
Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo bez lomítka - souhlasím s poskytnutím *
Telefon *
Adresa trvalého bydliště - Ulice a číslo *
- Město / Obec *
- PSČ *
Email - pokud možno NE univerzitní *
Student VFU
Osobní číslo studenta
Zaměstnanec VFU
Číslo členské průkazky pro stāvajici ĉleny (novi ĉlenovė nevyplnuji)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ*

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


v souvislosti s členstvím ve Vysokoškolském sportovním klubu VFU Brno (VSK VFU Brno)

 

Souhlasím s tím, aby VSK VFU Brno zpracoval jako Správce osobních údajů moje

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
5 rodné číslo
6 fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění marketingových aktivit VSK VFU Brno

 

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny VSK VFU Brno, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.
VSK VFU Brno dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence VSK VFU Brno.

 

VSK VFU Brno, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je VSK VFU Brno sdružen, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:
• příslušným sportovním svazům,
• České unii sportu, z.s. (ČUS),
• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
• vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.
VSK VFU Brno upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství ve VSK VFU Brno výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.
Jestliže člen poskytne VSK VFU Brno pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství ve VSK VFU Brno.

 

Člen je srozuměn se svým právem:

 

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Oddíl
Archiv